ලේඛන

භාෂා තාක්ෂණය

ගෙවීම් පද්ධති

Article by Ms. Janakie Mampitiya published in the Central Bank publication “60th Anniversary Commemorative Volume of the Central Bank of Sri Lanka, 1950 – 2010”.

බලදායීකිරීමේ පරිසරය

 1. National Computer Policy for Sri Lanka, COMPOL Report 1983 (The First Computer Policy in Sri Lanka)
 2. CINTEC Act 10-1984
 3. CINTEC Work program, 1984
 4. CINTEC – Action program 1984 _ press briefing
 5. CINTEC – operations after April 1984
 6. CINTEC – appt of Chairman _ nominees’ CVs
 7. CINTEC – functions, dated Dec 1983
 8. CINTEC – Cabinet memo
 9. CINTEC – Chairman’s remuneration
 10. CINTEC – commencement
 11. CINTEC – Council appointments
 12. CINTEC – launching of activities _ interim budget
 13. CINTEC – memo on the Act
 14. CINTEC – notification of apptment as Chairman
 15. CINTEC – status
 16. CINTEC – Working Committees
 17. Computer Policy
 18. Letter – Accept the Chairmanship
 19. Microcomputer applications
 20. Microcomputer applications – symposium
 21. Microcomputer applications – symposium 2
 22. Letter to the World Bank for on releasing Dr. Mohan Munasinghe, 1985
 23. Computer Policy for Sri Lanka, Article 1985
 24. Newspaper article on Seminar on Computer Applications in the Public Sector
 25. CINTEC Law Committee – Nov 1997
 26. CINTEC Law Committee – Nov 1997 – Pg 2
 27. CINTEC Law Committee – Nov 1997 – Pg 3
 28. e-Sri Lanka Development Roadmap (1)
 29. e-Sri Lanka Development Roadmap (2)
 30. e-Sri Lanka Development Roadmap (3)
 31. Five Decades of Education at Reid Avenue: Some Personal Reflections
 32. Transcript – National ICT Policy, 2002

පරිගණක කර්මාන්තය

සයිබර් ආරක්ෂක ලේඛන

මෙම තොරතුරු ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය 2005 දී ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) විසින් එහි තොරතුරු ආරක්ෂණ වැඩසටහන යටතේ සංවර්ධනය කරන ලදී. එය තොරතුරු ආරක්ෂණ කළමනාකරණ පද්ධති සම්මත ISO / IEC 27000 සමඟ පෙලගැසී ඇත. එය ප්‍රධාන වශයෙන් රජ්‍ය ආයතනවල විශේෂිත අවශ්‍යතා අනුව භාවිතා කිරීම සඳහා ආදර්ශ ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස නිර්මාණය කර ඇති අතර එය වෙනත් ආයතනවලට ද අදාළ වේ.

අන්තර්ජාලය හා තොරතුරු සුරක්ෂිතතාව