ලේඛන

භාෂා තාක්ෂණය

ගෙවීම් පද්ධති

Article by Ms. Janakie Mampitiya published in the Central Bank publication “60th Anniversary Commemorative Volume of the Central Bank of Sri Lanka, 1950 – 2010”.

බලදායීකිරීමේ පරිසරය

 1. National Computer Policy for Sri Lanka, COMPOL Report 1983 (The First Computer Policy in Sri Lanka)
 2. Computer Policy
 3. History of ICT in Sri Lanka and Lessons for the Future – Prof. Mohan Munasinghe
 4. CINTEC – functions, dated Dec 1983
 5. CINTEC Act 10-1984
 6. Letter – Accept the Chairmanship
 7. CINTEC Work program, 1984
 8. CINTEC – Action program 1984 _ press briefing
 9. CINTEC – operations after April 1984
 10. CINTEC – Chairman’s remuneration
 11. CINTEC – appt of Chairman _ nominees’ CVs
 12. CINTEC – Cabinet memo
 13. CINTEC – commencement
 14. CINTEC – Council appointments
 15. CINTEC – launching of activities _ interim budget
 16. CINTEC – memo on the Act
 17. CINTEC – notification of apptment as Chairman
 18. CINTEC – status
 19. CINTEC – Working Committees
 20. Microcomputer applications
 21. Microcomputer applications – symposium
 22. Microcomputer applications – symposium 2
 23. Letter to the World Bank for on releasing Dr. Mohan Munasinghe, 1985
 24. Computer Policy for Sri Lanka, Article 1985
 25. Newspaper article on Seminar on Computer Applications in the Public Sector
 26. CINTEC Law Committee – Nov 1997
 27. CINTEC Law Committee – Nov 1997 – Pg 2
 28. CINTEC Law Committee – Nov 1997 – Pg 3
 29. Vidurava – Computer Applications in Sri Lanka, 1983
 30. CSSL- Proceedings, Fourth National Computer Seminar, 1984
 31. Book – Microcomputers for Development, CINTEC-NAS, 1985
 32. Computer and Informatics Issues, and Policy for Third World Development, 1987
 33. Book – Computers and Informatics in Developing Countries, 1989
 34. e-Sri Lanka Development Roadmap (1)
 35. e-Sri Lanka Development Roadmap (2)
 36. e-Sri Lanka Development Roadmap (3)
 37. Five Decades of Education at Reid Avenue: Some Personal Reflections
 38. Transcript – National ICT Policy, 2002

Selected Speeches

Technology and Development – Selected Speeches by HE President J.R. Jayewardene. Edited by Prof. Mohan Munasinghe.
Source Link

 1. Senior Executive Seminar on Energy Demand Management and Conservation – Held on 14th July 1983, at the Presidential Secretariat Conference Hall
 2. Fourth Asia Conference on Remote Sensing (Fourth ACRS) at the Bandaranaike Memorial International Conference Hall from 10-15 November 1983
 3. Address by His Excellency J.R. Jayewardene, President, at the Convocation Ceremony of the University of Sri Jayawardenepura Held at the B.M.I.C.H on Saturday 25th February, 1984
 

සයිබර් ආරක්ෂක ලේඛන

මෙම තොරතුරු ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය 2005 දී ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) විසින් එහි තොරතුරු ආරක්ෂණ වැඩසටහන යටතේ සංවර්ධනය කරන ලදී. එය තොරතුරු ආරක්ෂණ කළමනාකරණ පද්ධති සම්මත ISO / IEC 27000 සමඟ පෙලගැසී ඇත. එය ප්‍රධාන වශයෙන් රජ්‍ය ආයතනවල විශේෂිත අවශ්‍යතා අනුව භාවිතා කිරීම සඳහා ආදර්ශ ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස නිර්මාණය කර ඇති අතර එය වෙනත් ආයතනවලට ද අදාළ වේ.

අන්තර්ජාලය හා සයිබර් සුරක්ෂිතතාව