මුල් පිටුව

ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ සංවර්ධනය පිළිබඳ කථාවේ වැදගත් සන්ධිස්ථාන ළඟා කර ගැනීමට ඉවහල් වූ අයගේ මතක සටහන් මෙම අඩවියේ අඩංගුවේ. මෙහි සඳහන් වන්නේ දශක පහක් පමණ අතීත කථාවකි. ඒ රාජ්‍ය ඉන්ජිනේරු සංස්ථාව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, රක්ෂණ සංස්ථාව, ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව, ඒඑම්එස් ඩේටා සර්විසස් (AMS Data Services), වෝර්කර්ස් (Walkers) සමාගම ආදි ආයතන ගණනාවක් පරිගණක භාවිතයට ගැනීම ආරම්භ කළ එක් දහස් නවසිය හැට ගණන්වල සිට ශ්‍රී ලංකාව පුරා පරිගණක භාවිතය පැතිරී ඇති 2014 අවසානය දක්වා කාල පරිච්ඡේදයයි.                      

මෙය ලංකා වසම්නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයේ (LK Domain Registry) ව්‍යාපෘතියක් වන අතර වැඩිදුර සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය වූ සන්ධිස්ථාන කරා ළඟා වීම සහතික කිරීමට වෙහෙස වූ අය සමග පැවැත්වූ විස්තරාත්මක සම්මුඛ සාකච්ඡා මෙහි ඇතුළත් වේ. ඒවා ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ ජයග්‍රහණ ලබා ගත් අයගේ පෞද්ගලික මතක සටහන් හා අදහස් වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සංවර්ධනයේ ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අත හිත දුන් අය සමග පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡා මෙහි අඩංගු වේ.

මෙම පුරෝගාමීන්ගේ ප්‍රයත්නයන් හා ඔවුන් ලබාගත් ජයග්‍රහණයන් මේ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන සියලු දෙනාට ම දැනගත හැකි ආකාරයට වාර්තා කර තැබීම සඳහා සම්මුඛ සාකච්ඡා සඳහා සහභාගී වෙමින් සහාය දැක්වු සියලු දෙනාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙමු.

ක්ෂේත්‍ර

Index – Milestones

Index of Resources

How ICT was enabled in Local Languages