අන්තර්ජාලය හා සයිබර් සුරක්ෂිතතාව

සයිබර් ආරක්ෂක ලේඛන

මෙම තොරතුරු ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය 2005 දී ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) විසින් එහි තොරතුරු ආරක්ෂණ වැඩසටහන යටතේ සංවර්ධනය කරන ලදී. එය තොරතුරු ආරක්ෂණ කළමනාකරණ පද්ධති සම්මත ISO / IEC 27000 සමඟ පෙලගැසී ඇත. එය ප්‍රධාන වශයෙන් රජ්‍ය ආයතනවල විශේෂිත අවශ්‍යතා අනුව භාවිතා කිරීම සඳහා ආදර්ශ ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස නිර්මාණය කර ඇති අතර එය වෙනත් ආයතනවලට ද අදාළ වේ.

 1. Information Security Policy Statement
 2. HPOL#00 Introduction
 3. HPOL#01 Organizational Security
 4. HPOL#02 Asset Classification and Control
 5. HPOL#03 Personnel Security Infrastructure
 6. HPOL#04 Privacy Related Issues for Outside Entities
 7. HPOL#05 Physical and Environmental Security
 8. HPOL#06 Acquisition and Maintenance of Hardware
 9. HPOL#07 Acquisition, Development, and Maintenance of Software
 10. HPOL#08 Communications and Operations Management
 11. HPOL#09 Logical Access Control
 12. HPOL#10 Business Continuity Management
 13. HPOL#11 Compliance Measurement
 14. HPOL#12 Information Systems Acceptable Use
 15. HPOL#13 Internet and Electronic Mail Security
 16. HPOL#14  Virus and Malicious Software Protection
 17. HPOL#15 Privacy and Citizen Information Protection
 18. HPOL#16 Fraud Management
 19. HPOL#17 Information Security Incident Management
 20. HPOL#A References, Glossary, and Acronyms